• Menyediakan bantuan kewangan kepada Francaisi Bumiputera untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
 • Menggalakkan Bumiputera dalam sektor-sektor awam dan swasta untuk menceburi bidang perniagaan francais
 • Menggalakkan koperasi berdaftar untuk menceburi bidang perniagaan francais di Malaysia
 • Tumpuan akan diberikan kepada mereka yang berhasrat untuk berhenti kerja melalui skim pemberhentian sukarela (VSS) atau bersara awal
 • Pemilik syarikat harus berumur 21 tahun ke atas
 • Keutamaan diberi kepada individu yang memiliki kelayakan minima Diploma
 • Usahawan menjadi pemilik/pengusaha
 • Francaisor/ Francaisi induk telah berdaftar dengan Pendaftar Francais; (ROF)
 • 100% ekuiti milik Bumiputera
 • Surat Tawaran daripada Francaisor/Francaisi Induk
 • Permohonan pembiayaan melebihi RM250,000 perlu dibuat melalui syarikat Sdn. Bhd.
 • Permohonan pembiayaan melalui pemilikan tunggal adalah tidak melebihi RM250,000
 • Perniagaan mesti mematuhi garis panduan syariah
 • Badan Koperasi harus menubuhkan Syarikat Sdn. Bhd. dan mendapatkan surat tawaran daripada Francaisor/ Francaisi induk sebelum menghantar permohonan pembiayaan kepada PNS


Konsep Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq)

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 70% daripada kos projek

Saiz Pembiayaan

 • RM50,000 hingga RM2 juta

Kadar Keuntungan

 • 5.00% setahun (tanpa cagaran)
 • 4.75% setahun (dengan cagaran)

Jangkamasa Pembiayaan

 • Lima (5) tahun

Kesemua skim pembiayaan tertakluk kepada syarat – syarat berikut:-

 • Fi pemprosesan – 0.5% dari jumlah pembiayaan
 • Fi guaman dan duti setem – anggaran 3.0% dari jumlah
 • Pembiayaan tertakluk kepada variasi dan pindaan
 • Fi Latihan: RM300
 • Fi Wakalah: RM50
 • Perlindungan Takaful (Am dan Kredit)