• Menyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
 • Terbuka kepada syarikat-syarikat dan badan koperasi yang berdaftar di Malaysia
 • Memiliki status Syarikat Sendirian Berhad
 • Bagi permohonan pembiayaan yang diterima daripada badan koperasi, ia haruslah menubuhkan syarikat Sdn Bhd di mana (bagi skim francaisi induk) hak francais hendaklah diperolehi daripada francaisor terlebih dahulu
 • Perniagaan yang menguntungkan dan positif dana pemegang saham bagi penyata kewangan beraudit yang terkini
 • Minima 51% ekuiti dimiliki oleh Bumiputera
 • Mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) outlet yang telah beroperasi
 • Telah beroperasi lebih dari satu (1) tahun
 • Perniagaan mesti mematuhi garis panduan Syariah

Kaedah Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq)

Saiz Pembiayaan

 • RM50,000 hingga RM2,000,000
 • Tertakluk kepada geran tidak melebihi 4 kali

Kadar Keuntungan

 • 5% setahun (dengan cagaran)
 • 6% setahun (tanpa cagaran)

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 10 tahun

Kesemua skim pembiayaan tertakluk kepada syarat – syarat berikut:-

 • Fi pemprosesan – 0.5% dari jumlah pembiayaan
 • Fi guaman dan duti setem – anggaran 3.0% dari jumlah
 • Pembiayaan tertakluk kepada variasi dan pindaan
 • Fi Latihan: RM300
 • Fi Wakalah: RM50
 • Perlindungan Takaful (Am dan Kredit)