BE YOUR OWN BOSS (BYOB)Projek BYOB ialah satu inisiatif daripada Pernas bagi menyediakan
program-program keusahawanan yang holistik dan berdaya saing.
Ia menyasarkan peserta belia dan wanita bumiputera terutamanya
dalam francais, pra-francais dan perlesenan
BE YOUR OWN BOSS (BYOB)BYOB menawarkan peluang untuk penyertaan melalui dua (2) program iaitu
Program Young Entrepreneurship Engagement Talent Program (YOUNITY)
Program Successful Woman Entrepreneurship Engagement Talent (SWEET)
YOUNG ENTREPRENEURSHIP ENGAGEMENT
TALENT (YOUNITY)
Program khas untuk belia bumiputera yang ingin menceburi bidang keusahawanan dan berminat
dalam perniagaan francais, pra-francais atau pelesenan
Maklumat Lanjut

Objektif

 • Memberi bantuan pembiayaan dan program latihan berstruktur untuk golongan belia dan wanita sambil memperkenalkan mereka kepada bidang keusahawanan francais/pra-francais/perlesenan; dan
 • Memberi bimbingan dan pemantauan kepada peserta untuk memastikan usaha mereka berjaya. Sesi bimbingan dan pemantauan perniagaan akan dilakukan selama 6 bulan setelah bermulanya perniagaan.
Kriteria Peserta
 • 21 tahun- 40 tahun (lelaki dan wanita )
 • Peserta belia harus memiliki minimum 60% saham syarikat
Kriteria Syarikat
Kriteria kelayakan pembiayaan untuk Penerima Francais adalah seperti berikut:

 • Pemohon ialah pemilik/pengendali perniagaan.
 • Francaisor/Pemegang Francais Induk mestilah berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF).
 • Syarikat 100% dimiliki oleh bumiputera.
 • Surat tawaran daripada Francaisor Induk/Pemegang Francais Induk.
 • Permohonan pembiayaan melalui syarikat Sdn. Bhd, untuk pembiayaan adalah sehingga RM500,000. Walau bagaimanapun, permohonan pembiayaan menerusi Milikan Tunggal, Perkongsian atau Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) adalah dihadkan sehingga RM250,000 sahaja.
 • Perniagaan mestilah patuh syariah.
 • Pemohon mesti mempunyai rekod kredit yang baik dan memenuhi kriteria kredit Pernas.
Kriteria kelayakan pembiayaan untuk Pra-Francais/Perlesenan adalah seperti berikut:

 • Pemohon ialah pemilik/pengendali perniagaan.
 • Syarikat adalah 100% milik bumiputera.
 • Surat tawaran daripada Lisensor/Pra-Francaisor.
 • Permohonan pembiayaan melalui syarikat Sdn. Bhd. untuk pembiayaan adalah sehingga RM500,000. Walau bagaimanapun, permohonan pembiayaan menerusi Milikan Tunggal, Perkongsian atau Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) adalah dihadkan sehingga RM250,000 sahaja.
 • Perniagaan mestilah patuh syariah.
 • Pemohon mesti mempunyai rekod kredit yang baik dan memenuhi kriteria kredit Pernas.
Kaedah Pembiayaan
 • Pembiayaan Konsep Islam (Tawarruq)
Saiz Pembiayaan
 • Pembiayaan sehingga RM500,000
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 80% dari jumlah kos projek
Kadar Keuntungan
 • 4.75% setahun
Tempoh Pembiayaan
 • Mengikut tempoh perjanjian francais/pra-francais/perlesenan
Kriteria Peserta
 • 21 tahun- 60 tahun (Wanita)
 • •Pemegang saham utama mestilah wanita yang memiliki sekurang-kurangnya 60% saham dalam syarikat
Kriteria Syarikat
Kriteria kelayakan pembiayaan untuk Penerima Francais adalah seperti berikut:

 • Pemohon ialah pemilik/pengendali perniagaan.
 • Francaisor/Pemegang Francais Induk mestilah berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF).
 • Syarikat adalah 100% milik bumiputera.
 • Surat Tawaran daripada Francaisor/Pemegang Francais Induk.
 • Permohonan pembiayaan melalui syarikat Sdn. Bhd. adalah sehingga RM500,000. Walau bagaimanapun, permohonan pembiayaan menerusi Milikan Tunggal, Perkongsian, Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) adalah terhad sehingga RM250,000 sahaja.
 • Perniagaan mestilah patuh syariah.
 • Pemohon mesti mempunyai rekod kredit yang baik dan memenuhi kriteria kredit Pernas.
Kriteria kelayakan pembiayaan untuk Pra-Francais/Lisensor adalah seperti berikut:

 • Pemohon ialah pemilik/pengendali perniagaan.
 • Syarikat adalah 100% milik bumiputera.
 • Surat Tawaran daripada Pra-Francaisor/Lisensor.
 • Permohonan pembiayaan melalui syarikat Sdn. Bhd. adalah sehingga RM500,000. Walau bagaimanapun, permohonan pembiayaan menerusi Milikan Tunggal, Perkongsian, Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP) adalah terhad sehingga RM250,000 sahaja.
 • Perniagaan mestilah patuh syariah.
 • Pemohon mesti mempunyai rekod kredit yang baik dan memenuhi kriteria kredit Pernas.
Mod Pembiayaan
 • Pembiayaan Konsep Islam (Konsep Tawarruq)
Saiz Pembiayaan
 • Pembiayaan sehingga RM500,000
Margin Pembiayaan
 • Sehingga 80% dari jumlah kos projek
Kadar Keuntungan
 • 4.75% setahun
Tempoh Pembiayaan
 • Mengikut tempoh perjanjian francais/pra-francais/perlesenan

Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti sebelum menghantar borang pendaftaran melalui “Google Forms” Projek BYOB di laman web yang dikendalikan oleh Pernas.

Penyertaan anda dalam Projek BYOB bergantung pada penerimaan dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang dinyatakan dibawah.

Dengan menjadi sebahagian daripada projek ini, anda dengan ini bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini:

 1. Projek BYOB adalah inisiatif oleh Pernas dalam menyediakan Program Keusahawanan yang holistik dan kompetitif.
 2. Projek BYOB menawarkan peluang kepada golongan wanita dan belia, individu / syarikat untuk berpartisipasi dalam Program Success Women Entrepreneur Engagement Talent (SWEET) atau Program Young Entrepreneurship Engagement Talent (YOUNITY).
  a. Peserta yang ingin mendaftar di bawah Program YOUNITY mestilah Bumiputera yang berumur antara 21 tahun hingga 40 tahun. Pemegang saham utama mestilah muda dan memiliki minimum 60% saham dalam syarikat.
  b. Peserta yang ingin mendaftar di bawah Program SWEET mestilah Bumiputera yang berumur antara 21 tahun hingga 60 tahun. Pemegang saham utama mestilah wanita dan memiliki minimum 60% saham dalam syarikat.
 3. Perlaksanaan Projek BYOB sah dari Februari 2021 sehingga dimaklumkan kelak.
 4. Projek BYOB hanya sah di Malaysia. Mana-mana peserta di luar Malaysia tidak layak untuk mengambil bahagian.
 5. Peserta yang ingin menyertai Projek BYOB mesti mendaftar melalui Borang Google SWEET / YOUNITY.
 6. Pendaftaran dibuka kepada peserta yang telah memperoleh surat tawaran daripada francaisor, lisensor atau pun pra-francaisor.
 7. Peserta yang telah memperolehi surat tawaran daripada francaisor lisensor atau pra-francaisor akan diberi peluang untuk memohon pembiayaan oleh Pernas tertakluk kepada terma dan syarat yang akan ditentukan.
 8. Peserta yang permohonan pembiayaannya tidak diluluskan oleh Pernas tidak akan dikenakan sebarang denda.
 9. Peserta mestilah sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman dalam bidang perniagaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan (perniagaan atas talian atau perniagaan konvensional).
 10. Peserta perlu menyediakan bukti modal perniagaan sekurang-kurangnya 30% daripada kos projek.
 11. Pernas mungkin perlu mendedahkan data peribadi peserta kepada pihak luar yang berkaitan untuk memproses permohonan pembiayaan dan untuk melaksanakan perjanjian kontrak diantara peserta dan mana-mana entiti dalam Pernas. Pihak luar yang berkaitan mungkin akan mendedahkan data peribadi yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  a. Badan pemerintah dan pengawalseliaan seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti;
  b. Rakan strategik perniagaan Pernas; dan/atau ejen dan/atau vendor penyumberan luar (secara kolektif, ”Pihak Berkaitan yang berkaitan”. Pihak luar yang berkaitan ini mungkin mencari, menyimpan, menyelenggara dan/atau memproses data peribadi peserta di dalam atau di luar Malaysia.
 12. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010, Pernas diminta untuk mendapatkan persetujuan eksplisit peserta untuk mengumpulkan dan memproses data peribadi. Pernas mengumpulkan data peribadi untuk menilai permohonan pembiayaan peserta dan untuk menguruskan projek yang telah didaftarkan oleh peserta.
Pendaftaran Program
Sila tekan butang dibawah untuk mendaftar
YOUNITY SWEET
Credit Checking
Isi dan serahkan Surat Kebenaran Untuk Semakan Kredit ke [email protected]
Muat Turun Surat Kebenaran

* Tertakluk kepada perubahan semasa ke semasa