MUSA’ADAH REVOLVING CREDIT-IProduk pembiayaan Musa’adah Revolving Credit-i dicipta khusus untuk menyokong keperluan modal
kerja pelanggan perniagaan terutamanya syarikat korporat dan komersial.
Maklumat Lanjut
 • Produk pembiayaan Musa’adah Revolving Credit-i dicipta khusus untuk menyokong keperluan modal kerja pelanggan perniagaan terutamanya syarikat korporat dan komersial.
 • Pembiayaan ini ditawarkan dengan ciri “revolving” yang membolehkan pelanggan perniagaan menggunakan dana kewangan yang diperlukan dalam memenuhi keperluan modal kerja (tertakluk kepada had pembiayaan yang tersedia).
 • Pemilik Syarikat harus berumur 21 tahun ke atas tertakluk kepada had umur maksimum 60 tahun.
 • Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP), Syarikat Berhad Swasta (Sdn. Bhd.), Perkongsian, atau Pemilik Tunggal mesti didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan harus mematuhi garis panduan syariah.
 • Proponent(s) harus terlibat sepenuh masa dalam pengurusan dan operasi syarikat.
 • Perniagaan dan pemilik perniagaan bebas daripada senarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan.
 • Perniagaan harus mempunyai keupayaan kewangan, operasi yang berdaya maju dan mempunyai rekod kewangan perniagaan sekurang-kurangnya 1 tahun terkini.


Konsep Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq)

Saiz Pembiayaan

 • RM10,000 sehingga RM500,000

Kadar Keuntungan

 • Base Financing Rate (BFR) + Spread (3.94% p.a – 5.94% p.a)
 • Tidak melebihi 12% setahun

Jangka Masa Pembiayaan

 • 1 bulan sehingga 5 tahun

Had Minimum Setiap Pengeluaran

 • – Minimum RM10,000 atau 10% daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan (mengikut nilai yang terendah)
 • Yuran Guaman dan duti setem – anggaran 3.0% dari jumlah
 • Pembiayaan tertakluk kepada variasi dan pindaan
 • Yuran Latihan: RM300
 • Yuran Wakalah: RM50
 • Perlindungan Takaful (Am dan Kredit)
 • Yuran Penstrukturan – 3.00%
 • Yuran Penyelesaian Sebelum Tempoh – RM50